Outplacement blog

Factsheet transitievergoeding

29-07-2020 - De redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de factsheet 'WAB: de transitievergoeding – informatie voor werkgevers en werknemers' gepubliceerd. De factsheet transitievergoeding beschrijft in hoofdlijnen waar werkgevers en werknemers met ingang van 1 januari 2020 rekening mee moeten houden. In dit artikel volgt een samenvatting van de belangrijkste punten. 


Recht op de transitievergoeding vanaf dag één

Een werknemer heeft vanaf 1 januari 2020 direct vanaf dag één recht op de transitievergoeding bij ontslag. En voor de berekening van de transitievergoeding wordt voortaan uitgegaan van het gehele dienstverband en er wordt niet meer afgerond op halve jaren. De overgangsregeling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers is komen te vervallen. Ook de uitzondering dat werkgevers bij een slechte financiële situatie de dienstjaren van voor 1 mei 2013 bij het berekenen van de transitievergoeding niet hoeven mee te tellen, is niet meer van toepassing. Hetzelfde geldt voor de speciale regeling (lees: hogere vergoeding) die werknemers van 50 jaar en ouder hadden bij een dienstverband van langer dan 10 jaar. Lees ook wanneer een transitievergoeding niet verplicht is.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over de volledige duur van het dienstverband. Voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd bedraagt de transitievergoeding een derde maandsalaris. Voor elk overig gedeelte van het dienstverband, of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Verder geldt een maximale vergoeding. Als het in één keer betalen van de transitievergoeding voor de werkgever tot problemen leidt, dan is betaling in termijnen in een periode van 6 maanden mogelijk. 

Kosten die verrekend mogen worden en collectieve afspraken

Zogenaamde transitiekosten en inzetbaarheidskosten mogen door de werkgever in mindering gebracht worden op de transitievergoeding. Lees ook over de voorwaarden die gelden voor de aftrek van deze kosten.
Bij cao kan worden afgeweken van de transitievergoeding in het geval van ontslag bij bedrijfseconomische redenen. In dat geval kan worden afgeweken van de transitievergoeding. De alternatieve voorziening moet wel bijdragen aan het beperken van de werkloosheid (bijvoorbeeld outplacement) of een redelijke financiële vergoeding zijn. 

Compensatie transitievergoeding 

Werkgevers komen per 1 april 2020 in aanmerking voor de compensatieregeling transitievergoeding. Deze regeling geldt bij een combinatie van loondoorbetaling bij ziekte en de transitievergoeding bij ontslag. Werkgevers kunnen dan de betaalde transitievergoeding terugkrijgen zodat de kosten behapbaar blijven. Verder is bepaald dat compensatie van de transitievergoeding voor kleine werkgevers onder voorwaarden mogelijk wordt als de werkgever vanwege pensionering de onderneming niet kan voortzetten danwel door ziekte of gebreken de onderneming moet beëindigen. Ook als de werkgever komt te overlijden met bedrijfsbeëindiging tot gevolg, kan de betaalde transitievergoeding voor compensatie in aanmerking komen. Het plan is dat deze laatste regelingen op 1 januari 2021 in werking treden. Verzoeken voor compensatie kunnen bij het UWV ingediend worden.