Voorwaarden voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding


Voor het in mindering brengen van de transitiekosten en inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding gelden voor de werkgever verschillende voorwaarden waarvan hieronder een uiteenzetting volgt. 

Specificeren en schriftelijk meedelen  

Kosten kunnen alleen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding als ze aan de werknemer schriftelijk zijn meegedeeld en gespecificeerd.  

Schriftelijke instemmen

De werknemer moet vooraf schriftelijk instemmen met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding. Instemming van de werknemer is niet nodig als het gaat om collectieve afspraken. Denk in dit kader aan afspraken die volgen uit een cao, afspraken met de ondernemingsraad of een outplacementtraject. Instemming is ook niet vereist bij kosten voor een duale opleiding.

Werkgever maakt kosten

De werkgever moet zelf de kosten maken en de transitievergoeding betalen. 

Kosten zijn gemaakt voor werknemer

De kosten moeten daadwerkelijk zijn gemaakt voor de werknemer die de transitievergoeding ontvangt. Als een werknemer geen gebruik heeft gemaakt van een bepaalde maatregel, dan mag de werkgever deze kosten niet in mindering brengen. Denk dan aan een sociaal plan die het recht geeft op een outplacementtraject maar waarvan geen gebruik gemaakt wordt.

Loonkosten niet, langere opzegtermijn wel

Loonkosten mogen niet in mindering gebracht worden op de transitievergoeding. Bijvoorbeeld loon dat de werknemer ontving in de periode waarin een cursus gevolgd werd. Als een langere opzegtermijn is afgesproken voor het vinden van werk waarin de werknemer is vrijgesteld van werk dan mogen deze kosten wel in minder gebracht worden.

Kosten moeten redelijk zijn

De kosten mogen alleen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding als ze in redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt, 

Tijdens of na de periode waarover transitievergoeding wordt berekend

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten mogen alleen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding als deze zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.  

Kosten elders declareerbaar

Als de werkgever de gemaakte transitiekosten of inzetbaarheidskosten elders kan verrekenen dan kunnen ze niet in mindering gebracht worden op de transitievergoeding. Deze voorwaarde geldt niet bij kosten voor een duale opleiding.

Kosten voor rekening van de werknemer 

Als de werkgever de gemaakte transitiekosten of inzetbaarheidskosten op de werknemer kan verhalen, dan kunnen ze niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.