Voorwaarden voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding


Voor het in mindering brengen van de transitiekosten en inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding gelden voor de werkgever verschillende voorwaarden waarvan hieronder een uiteenzetting volgt. 

Specificeren en schriftelijk meedelen  

Kosten kunnen alleen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding als ze vooraf aan de werknemer schriftelijk zijn meegedeeld en gespecificeerd.  

Schriftelijke instemmen

De werknemer moet vooraf schriftelijk instemmen met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding. Instemming van werknemer is niet nodig bij collectieve afspraken, zoals afspraken die volgen uit een cao, ondernemingsraad of een outplacementtraject. Instemming is evenmin vereist bij kosten voor een duale opleiding.

Werkgever maakt zelf kosten

De werkgever moet zelf de kosten maken en de transitievergoeding betalen. 

Kosten zijn gemaakt voor werknemer

De kosten worden specifiek gemaakt voor de werknemer die de transitievergoeding ontvangt. Als een werknemer niet gebruik maakt van een bepaalde voorziening, dan mag de werkgever deze kosten niet in mindering brengen. Denk dan aan een sociaal plan die het recht geeft op een outplacementtraject.

Loonkosten niet, langere opzegtermijn wel

Loonkosten mogen niet in mindering gebracht worden op de transitievergoeding, zoals loon dat werknemer ontving in periode waarin cursus werd gevolgd. Als een langere opzegtermijn is afgesproken voor het vinden van werk waarin de werknemer is vrijgesteld van werk dan mag het el.

Kosten moeten redelijk zijn

De kosten mogen alleen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding als ze in redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt. De kosten mogen dus niet buitensporig zijn. 

Tijdens of na de periode waarover transitievergoeding wordt berekend

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten mogen alleen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding als deze zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.  

Kosten elders declareerbaar

Als de werkgever de gemaakte transitiekosten of inzetbaarheidskosten elders kan verrekenen dan kunnen ze niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Deze voorwaarde geldt niet bij kosten voor een duale opleiding.

Kosten voor rekening van de werknemer 

Als de werkgever de gemaakte transitiekosten of inzetbaarheidskosten op de werknemer kan verhalen, dan kunnen ze niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Inzetbaarheidskosten versterken arbeidspositie

Specifiek voor de inzetbaarheidskosten geldt dat ze de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie moeten versterken. Er mag geen directe relatie zijn met huidige functie van werknemer.
 
 
 
Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact met outplacementbureaus in uw regio voor vragen over de transitievergoeding.