Outplacement blog

Hoe effectief is outplacement?

26-08-2018 - De redactie

Een kans van 90 procent op een succesvolle plaatsing binnen 9 maanden? Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch zijn er heel wat outplacementbureaus die dit waarmaken. Maar zijn outplacementtrajecten echt zo effectief?

man op laptop

Effect lastig meetbaar

Wanneer je zoekt naar cijfers met betrekking tot outplacementresultaten stuit je al snel op de cijfers van OVAL, de brancheorganisatie voor outplacement, re-integratie en loopbaancoaches. Ook deze cijfers zijn indrukwekkend: tot 70 procent van de outplacementkandidaten tussen 40 en 57 jaar vindt met een outplacementtraject een andere baan. Toch blijft er bij al die mooie cijfers ook een vraag hangen: zou die kandidaat ook zónder outplacementtraject binnen die genoemde termijn aan het werk zijn gekomen? Omdat deze vraag moeilijk te beantwoorden is, blijft het effect van outplacement - toegespitst op het vinden van nieuw werk - lastig meetbaar.

Hogeropgeleiden en vakbonden positief over outplacement

Uit ander onderzoek blijkt dat met name de groep hoogopgeleiden positief over outplacement oordeelt. Het outplacementtraject wordt vaak beschouwd als het moment om stil te staan bij vragen als 'Wat wil ik' en 'Wat kan ik'. Vooral voor werknemers die al langere tijd bij een werkgever dezelfde functie uitvoeren, heeft zo’n moment van herbezinning veel nut. Vanwege die hoge tevredenheid zijn ook vakbonden over het algemeen positief over de inzet van outplacement. Bij cao-onderhandelingen zetten zij dan ook vaak in op het vastleggen van outplacementbegeleiding bij ontslag en reorgansiaties.

Gunstig voor werkgevers

Hoewel outplacement kosten met zich meebrengt die meestal voor rekening van werkgevers zijn, zien ook zij de positieve kant van outplacementtrajecten in. Zij zien outplacement niet alleen als begeleiding naar nieuw werk maar ook als nazorg voor de (ex-)werknemer. Een werkgever kan zo zijn sociale gezicht laten zien. Bovendien wordt op een positieve manier van elkaar afscheid genomen. Outplacement kan voor werkgevers overigens ook kosten besparen in de vorm van juridische uitgaven en ontslagvergoedingen. Zo bezien is outplacement dus interessant voor zowel werknemer als werkgever. Ondanks het feit dat de effectiviteit niet zo eenvoudig te meten is, blijkt outplacement vanwege verschillendene redenen meerwaarde te hebben.


Twijfels over een outplacementtraject? Contacteer dan een
outplacementbureau - een oriënterend gesprek is doorgaans kosteloos.