Outplacement blog

Van werk naar werkbegeleiding ter voorkoming van hoge werkloosheid veesector

28-07-2021

Volgens het CNV kan de inkrimping van de veestapel wel 30.000 banen kosten. Het CNV pleit daarom voor een transitiefonds met van werk naar werkbegeleiding ter voorkoming van hoge werkloosheid in de landbouwsector.

Veel banen verloren bij inkrimping veestapel

Boeren zijn vaak in beeld als het gaat om de discussie over het inkrimpen van de veestapel. Maar een kleinere veestapel raakt qua aantallen vooral de werknemers: 30.000 mensen. Van deze werknemers die hun baan kunnen kwijtraken werkt een derde in de primaire landbouwsectoren, zoals dierhouderij. Het overige deel werkt in gerelateerde sectoren, zoals transport, slachterijen en de veevoerindustrie.

Dunbevolkte regio's 

CNV voorzitter Piet Fortuin benadrukt dat het vaak gaat om mensen die in dunbevolkte regio's in Nederland werken. Juist in deze gebieden is weinig perspectief op nieuw werk. En een verhuizing naar de Randstad is een flinke stap en vaak zeer kostbaar. Als voorbeeld noemt Fortuin de zuivelindustrie in Friesland waar nauwelijks alternatieve banen zijn. Maar met geld uit het fonds zouden mensen omgeschoold kunnen worden voor bijvoorbeeld de zorg- en transportsector. 

 

Transitievergoeding in 16 termijnen vanwege corona

30-06-2021

Dat de transitievergoeding bij moeilijke financiële omstandigheden in maximaal 6 maanden betaald kan worden is bekend. Maar bij een zaak bij de kantonrechter in Amsterdam blijkt dat de transitievergoeding onder bijzondere omstandigheden over een langere periode mag worden uitgesmeerd.

Opvolgend werkgeverschap

Het gaat hier om een zaak waarbij de werknemer claimde sinds 1993 werkzaam te zijn, terwijl de huidige werkgever de zaak in 2017 had overgenomen. De huidige werkgever was derhalve van mening dat hij de transitievergoeding vanaf 2017 moest betalen. Als aanvullend punt werd aangevoerd dat vanwege moeilijke financiële omstandigheden het niet mogelijk was om de transitievergoeding te betalen. De rechter ging hier niet in mee en oordeelde dat de werknemer inderdaad sinds 1993 in dienst was op basis van opvolgend werkgeverschap. De rechter vond evenmin de financiële problemen een reden om af te zien van de transitievergoeding.

Wel afwijkende termijn

De kantonrechter onderkende wel dat de slechte financiële situatie van de werkgever verband hield met de door overheid opgelegd coronamaatregelen. Op basis daarvan stond de kantonrechter toe de transitievergoeding over 16 termijnen van een maand te betalen. Dat is opvallend te noemen omdat dit afwijkt van de regeling die bepaalt dat de werkgever de transitievergoeding in termijnen kan betalen over maximaal 6 maanden. 

 

Voorschot compensatie transitievergoeding niet mogelijk

27-04-2021

Er komt geen voorschot voor de transitievergoeding voor werkgevers. Hoewel sinds april 2020 een compensatieregeling geldt in bepaalde gevallen, hebben vooral kleine werkgevers moeite met de 'voorfinanciering' van de transitievergoeding. Daarom pleitten zij voor een voorschot. Maar volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou dit leiden tot onwerkbare complicaties.


Waarom een voorschot niet mogelijk is


Hoe schrijnend de situatie soms ook is, het UWV kan de bedragen niet voorschieten, aldus Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief. Dit leidt volgens de minister tot niet gewenste juridische en uitvoeringstechnische complicaties. Zo beschikt het UWV bijvoorbeeld niet over de gegevens om de transitievergoeding te kunnen berekenen. Een andere complicatie is dat werkgevers de transitievergoeding bij een voorschotregeling pas zouden betalen na ontvangst van de compensatie. Dit zou het UWV verantwoordelijk maken voor het betalen van de transitievergoeding. Een werknemer zou dan langer moeten wachten op de uitbetaling omdat het UWV andere termijn hanteert. Het gegeven dat de compensatie en de transitievergoeding niet altijd even hoog zijn, komt daar nog bij.  

Ruim 87.000 aanvragen voor compensatie transitievergoeding


Het UWV ontving sinds april 2020 87.623 aanvragen voor compensatie van de transitievergoeding van langdurig zieke werknemers. Per werknemer werd gemiddeld € 19.428 aan werkgevers uitgekeerd als compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Het maximale bedrag bedroeg € 415.587 en het minimumbedrag € 49. Het UWV ontving slechts van 25 werkgevers een compensatieaanvraag voor 52 werknemers aangaande een beëindiging van het bedrijf als gevolg van pensioen of overijden. Deze regeling geldt sinds 1 januari 2021. Voor de Compensatieregeling bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden werkgever is gemiddeld € 14.690 uitgekeerd. Het maximale bedrag € 45.687 en het minimumbedrag € 70.


Heeft u te maken met de transitievergoeding in combinatie met langdurige ziekte? Kom dan in contact met outplacementbureaus en re-integratiebedrijven in uw regio.  

IBM schrapt naar verluid 1100 banen

24-03-2021

IBM schrapt in Nederland naar verluid bijna de helft van de 2200 banen. Voor 560 personeelsleden zou geen plaats meer zijn in het technologiebedrijf, terwijl nog eens 430 man verplaatst worden naar een nieuwe afsplitsing van IBM. De ingrepen moeten voor de zomer zijn gerealiseerd.

Reorganisatie IBM in Nederland

Verklaring IBM

IBM geeft aan dat de ingreep nodig is om klanten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het geld dat met de operatie wordt bespaard, wordt geherinvesteerd. IBM benadrukt dat ze aanzienlijke investeringen zal doen in de opleiding en de ontwikkeling van personeel. IBM heeft ook in andere landen stevig ingegrepen: 8000 tot 10.000 banen in totaal in Europa. Zo worden kosten verlaagd bij de langzaam groeiende IT-dienstentak. Eind 2020 telde IBM wereldwijd nog 350.000 werknemers. Het bedrijf heeft vestigingen in meer dan zeventig landen waaronder Nederland.

Vrijwillige vertrekregeling

Voor een van onderdelen van IBM wordt een vrijwillige vertrekregeling georganiseerd, zo staat te lezen in een brief van de ondernemingsraad aan het personeel. Daarna gaat IBM tot gedwongen ontslagen over. CNV vindt de reorganisatie te grof en zuur voor de mensen die geraakt worden. De vakbond heeft bedenkingen bij de aanpak van IBM. Het is ze vooral te doen om een bepaalde passage uit het sociaal plan. Dat wil zeggen dat een werknemer van IBM 14 dagen de tijd heeft om de vaststellingsovereenkomst van het ontslag te accepteren en daarmee van bepaalde voordelen. Wie in beroep gaat tegen zijn ontslag verliest echter per direct dat recht met als consequentie dat werknemers terugvallen op transitievergoeding. CNV is van mening dat werknemer altijd in beroep moet kunnen gaan.