Is outplacement wettelijk verplicht?


In Nederland is outplacement niet wettelijk verplicht. Doorgaans is het de werkgever die besluit wel of geen outplacement aan te bieden. Wel kan outplacement volgen uit goed werkgeverschap, een vaststellingsovereenkomst, cao's en een sociaal plan bij reorganisatie en in die hoedanigheid juridisch bindend zijn. Verder kan outplacement volgen uit de transitievergoeding. In België is outplacement wel verplicht en mogelijk ontwikkelt Nederland zich ook in die richting. 

Recht op transitievergoeding en outplacementbegeleiding

In Nederland hebben werknemers sinds 2015 met de introductie van de Wet Werk en Zekerheid recht op een transitievergoeding. Deze ontslagvergoeding is bedoeld voor outplacement en/of scholing, zodat de werknemer snel een nieuwe baan kan vinden of begeleid kan worden naar zelfstandig ondernemerschap.

Goed werkgeverschap

Hoewel outplacement niet specifiek in de wet staat vermeld als verplichting, geldt voor de werkgever wel een andere wettelijke verplichting: goed werkgeverschap. Outplacement bij ontslag kan vallen onder goed werkgeverschap in situaties dat dit passend is. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing van een organisatie wat ongunstig kan uitpakken voor werknemers. Als een werkgever dan toch doorzet, getuigt het van goed werkgeverschap om in zo'n situatie een outplacementtraject aan te bieden. Een win win situatie voor beide partijen. 

Goed werknemerschap 

Een werknemer mag dus wat verwachten van zijn werkgever, maar omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. Meldt een werknemer zich bijvoorbeeld ziek, dan mag verwacht worden dat deze constructief meewerkt aan de terugkeer, binnen en eventueel buiten de organisatie. Dit soort rechten en plichten bij ziekte zijn terug te vinden in de Wet Verbetering Poortwachter

Outplacement in België

Outplacement in België is veel minder vrijblijvend dan in Nederland. Zo moet een werkgever bij ontslag onder bepaalde voorwaarden outplacement aanbieden, terwijl werknemers vanaf 45 jaar verplicht zijn om outplacement te volgen. Lees meer over de outplacementregels in België.

  

Meer informatie
Wilt u een outplacementbureau inschakelen? Vindt dan hier een outplacementbureau bij u in de buurt.