Outplacement blog

Dit gaat er de komende jaren gebeuren met de transitievergoeding

28-11-2018 - De redactie

In 2017 werd in het regeerakkoord vastgelegd dat er wijzigingen voor de transitievergoeding nodig zijn. Hoewel de transitievergoeding pas in 2015 is ingegaan, zouden veranderingen nu al noodzakelijk zijn. Werkgevers klaagden bijvoorbeeld over het feit dat zij een werknemer waarvan het contract afliep na langdurig ziekteverzuim ook nog een transitievergoeding moesten betalen.

man kijkt naar plannen

De plannen tot nu toe

In 2019 is er een voorzichtig begin gemaakt met het veranderen van de wetgeving omtrent de transitievergoeding. De plannen in het regeerakkoord waren ambitieus:

• Werkgevers zouden een tegemoetkoming moeten krijgen wanneer zij een ontslagvergoeding moeten uitbetalen voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is.

• De transitievergoeding voor een werknemer die langer dan 10 jaar in dienst is zou omlaag moeten. Een lastenverlichting voor de werkgever.

• Ontslag via de kantonrechter moet simpeler worden. Er zijn momenteel acht verschillende redenen op grond waarvan ontslag aangevraagd kan worden. Dit moet overzichtelijker en makkelijker worden. Deze wijziging is in het voordeel van de werkgever, maar het is tegelijkertijd de bedoeling dat bij goedkeuring van het ontslag een extra ontslagvergoeding uitgekeerd wordt aan de werknemer.

• Momenteel krijgt een werknemer pas na 24 maanden in dienst recht op een transitievergoeding. Dit moet veranderen; een werknemer zou voortaan al vanaf dag 1 recht moeten krijgen op de transitievergoeding.

• Kleine werkgevers moeten bij bedrijfsbeëindiging tegemoet gekomen worden bij de transitievergoeding. 

De eerste wijzigingen

De eerste wijziging zoals hierboven genoemd is inmiddels goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Dat wil zeggen er komt compensatie voor werkgevers voor betaalde transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De ingangsdatum van de regeling wordt 1 april 2020. De wijziging kent terugwerkende werking voor dienstverbanden die op of na 1 juli 2015 beëndigd zijn; tussen 1 april en 30 september 2020 kan compensatie aangevraagd worden. De hoogte van de vergoeding is maximaal gelijk aan de loondoorbetalingen tijdens die 104 weken arbeidsongeschiktheid.

Maximale transitievergoeding in 2019

Ook in 2019 wijzigt de maximale transitievergoeding. In 2018 was het maximale bedrag € 79.000 en in 2019 wordt dit € 81.000. Het bedrag dat een werknemer uitgekeerd krijgt wordt momenteel berekend aan de hand van het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. Heeft een werknemer een jaarsalaris dat hoger ligt dan de maximale transitievergoeding? Dan is de transitievergoeding maximaal 1 jaarsalaris. Als we kijken naar de plannen van het kabinet ligt er vermoedelijk meer in het verschiet. De minister zal echter eerst weer aan tafel moeten met de sociale partners om te zien wat haalbaar is.