Outplacement blog

Veel ruimte voor verbetering outplacement ouderen

23-01-2020 - De redactie

Er valt nog veel winst te behalen bij het begeleiden van oudere werknemers naar werk. Dat blijkt uit het Nationaal Outplacementonderzoek. Op dit moment leidt minder dan de helft van de outplacementtrajecten voor werknemers van 57 jaar en ouder tot een nieuwe baan. Een drempel voor werkgevers wordt weggenomen: vanaf 1 januari 2020 is het goedkoper om ouderen te ontslaan.
 

Tegen de trend in

Volgens een onderzoek van branche-organisatie OVAL leiden outplacementtrajecten in de meeste gevallen tot nieuw werk. In 2018 wist 73 procent van de outplacementkandidaten werk naar werk trajecten succesvol af te ronden. Een plus van 3 procent ten opzichte van de voorgaande jaren. Oudere werknemers gingen echter niet mee in deze trend. Het aantal succesvolle outplacementtrajecten voor werknemers van 57 jaar en ouder daalde van 52 naar 47 procent, een daling van 5 procent. De groep van 44 tot 57 jaar zit daar met 77 procent een flink stuk boven. 

Beeldvorming en mismatch

Volgens branche-organisatie OVAL is beeldvorming een belangrijke oorzaak van de achterblijvende resultaten. Een deel van de werkgevers ziet oudere sollicitanten als onproductief en onnodig duur. Tegelijkertijd zijn werkgevers volgens het onderzoek ‘Arbeidsmarkt in kaart’ van het SCP juist positief over het functioneren van oudere werknemers. Een ander probleem vormt de mismatch tussen de vele vacatures op de krappe arbeidsmarkt en de werkzoekende ouderen. De veranderende arbeidsmarkt vraagt om vaardigheden waarover veel oudere werknemers niet of onvoldoende over beschikken. Daar komt bij dat veel oudere werknemers werkzaam zijn in krimpberoepen. Om- en bijscholing waar ouderen relatief weinig aandacht aan besteden, kunnen uitkomst bieden. 

Ontslag goedkoper per 1 januari 2020

Oudere werknemers ondervinden dus problemen met het vinden van nieuw werk. Het strenge ontslagrecht voor deze groep wordt wel aangevoerd als verklaring. Goed om te weten voor werkgevers dat per 1 januari 2020 het ontslag voor ouderen in de goedkoper zal worden. Voorheen hadden werknemers van 50 jaar en ouder bij ontslag namelijk recht op een hogere transitievergoeding op basis van een uitzonderingsregeling in de Wet Werk en Zekerheid. Oudere werknemers die langer dan tien jaar bij een organisatie in dienst waren, hadden bij ontslag recht op een hogere transitievergoeding. Ook hier is iets aan gedaan. Per 1 januari 2020 is de transitievergoeding namelijk niet meer substantieel hoger bij een langer dienstverband. 

Meer investeren 

OVAL roept werkgevers op meer aandacht en geld te steken in het plaatsen van oudere werknemers. Directeur Petra van de Goorbergh: 'De leeftijd van de beroepsbevolking stijgt, we werken steeds langer door. Juist daarom is het belangrijk dat ook oudere werknemers in staat worden gesteld hun werk te behouden of nieuw werk te vinden. Als werkgevers meer investeren om dat mogelijk te maken, wordt werkloosheid voorkomen.' Inmiddels zien we ook dat de overheid steeds meer inzet op mobiliteit. Een concreet voorbeeld waar oudere werknemers en werkzoekenden een beroep op kunnen doen zijn de ontwikkeladviestrajecten die goed ontvangen worden.