Wat is van werk naar werk?


Van werk naar werk (VWNW) betekent dat een werkgever die een loondienstverband wil beëindigen, moeten proberen de werknemer naar ander werk te begeleiden. Ander werk kan zowel bij de eigen organisatie als elders betreffen. Het VWNW-beleid is oorspronkelijk bedacht voor rijksambtenaren, maar wordt inmiddels ook door andere werkgevers geïmplementeerd. Anders dan bij van werk naar werk richt outplacement zich exclusief op nieuw werk bij een andere werkgever.

Vrijwillige fase en verplichte fase 

Het VWNW-beleid begint met een vrijwillige fase. Bij de vrijwillige fase zijn nog geen functies opgeheven, is er formeel nog geen overtolligheid vastgesteld en is de plaats van tewerkstelling nog niet gewijzigd.  Werknemers worden in deze fase vrijwillig van werk naar werk begeleid. De verplichte fase is van toepassing bij een reorganisatie waarbij functies worden opgeheven of overtolligheid is vastgesteld. Werknemers worden in deze fase verplicht van werk naar werk begeleid.

Onderzoek, contract en plan

Een VWNW-traject start met een VWNW-onderzoek. Voor iedere werknemer wordt onderzocht welk ander werk een werknemer kan en wil doen, waarbij zowel naar mogelijkheden binnen als buiten de organisatie wordt gekeken. Na het onderzoek volgt een VWNW-contract. De afspraken tussen werkgever en werknemer om ander werk  te vinden worden hierin vastgelegd. Naar aanleiding van de uitkomst van het VWNW-onderzoek volgt een VWNW-plan waaruit blijkt welke trajectbegeleiding nodig is.
 


Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor van werk naar werk trajecten.