Begrippenlijst outplacement


Begeleidingsgarantie
Begeleiding totdat de outplacementkandidaat daadwerkelijk nieuw werk heeft.

Groepsoutplacement
Het begeleiden van een groep mensen naar nieuw werk. 

Individueel outplacement
Begeleiden van één medewerker naar nieuw werk. 

Inzetbaarheidskosten
Kosten die al eerder tijdens het dienstverband zijn gemaakt zijn om de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever te stimuleren.

Jobcoaching
Bij jobcoaching staat het behouden van werk centraal. 

Jobhunting
Als een outplacementbureau actief op zoek gaat naar baan voor de outplacementkandidaat spreken we van jobhunting. 

Ketenregeling
De ketenregeling bepaalt hoe vaak en binnen welke periode aan een werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden kan worden. De maximumtermijn van de ketenregeling is 3 jaar.

Mobiliteit
Met mobiliteit worden positieveranderingen van werknemers gedurende hun loopbaan bedoeld. Er wordt dan wel gesproken van interne mobiliteit en externe mobiliteit. 

Outplacement

Outplacement betekent begeleiding van werk naar werk of zelfstandig ondernemerschap. 

Outplacementbudget
Bij ontslag wordt ter compensatie vaak een outplacementbudget aangeboden. Met dit geld kan een werknemer een outplacementbureau inschakelen. 

TMA Talentenanalyse

De talentenanalyse inventariseert 22 drijfveren en 44 talenten en maakt helder op welke gebieden een kandidaat excelleert. 

Transitiekosten
Kosten die verband houden met (dreigend) ontslag.

Transitievergoeding
Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding die de werkgever bij ontslag betaalt aan de werknemer. Het doel van de transitievergoeding volgens de WWZ is outplacement of scholing voor het vinden van een nieuwe baan.

Vaststellingsovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarmee het dienstverband wordt beëindigd. Afgesproken wordt onder welke voorwaarden dat gebeurt.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Het doel van de WAB is om de kloof tussen flexibele en vaste contracten kleiner te maken.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
In de WWZ is vastgelegd dat een werknemer recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag. 

De Wet compensatieregeling transitievergoeding (WCT)
De WCT is onderdeel van WAN en bedoeld als tegemoetkoming aan werkgevers die naast loon voor de zieke werknemer ook een transitievergoeding betaalt.