Begrippenlijst outplacement


Afvloeiingsregeling
Een pakket van regelingen voor werknemers die zijn ontslagen of de organisatie gaan verlaten. Outplacement kan een onderdeel van de afvloeiingsregeling vormen.

Begeleidingsgarantie

Begeleiding totdat de outplacementkandidaat daadwerkelijk nieuw werk heeft.

Fictieve opzeggingstermijn
Termijn die het UWV in acht neemt bij het bepalen van de ingangsdatum van de WW-uitkering. 

Generatiepact
Regelt dat oudere werknemers minder kunnen gaan werken en daarvoor financiële compensatie krijgen. Zo ontstaat ruimte voor vaste contracten voor jongere werknemers.

Groepsoutplacement
Het begeleiden van een groep mensen naar nieuw werk. 

Duale opleiding
Bij een duale opleidingen wordt werken en een betaalde baan gecombineerd.

Individueel outplacement
Begeleiden van één medewerker naar nieuw werk. 

Inzetbaarheidskosten
Kosten die al eerder tijdens het dienstverband zijn gemaakt zijn om de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever te stimuleren.

Jobcoaching
Het behouden van werk staat centraal bij jobcoaching. 

Jobhunting
Als een outplacementbureau actief op zoek gaat naar baan voor de outplacementkandidaat spreken we van jobhunting. 

Ketenregeling
Hoe vaak en binnen welke periode aan een werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden kan worden. De maximumtermijn van de ketenregeling is 3 jaar.

Mobiliteit
Met mobiliteit worden positieveranderingen van werknemers gedurende hun loopbaan bedoeld. Er wordt dan wel gesproken van interne mobiliteit en externe mobiliteit. 

Outplacement

Outplacement betekent begeleiding van werk naar werk of zelfstandig ondernemerschap. 

Outplacementbudget
Bij ontslag wordt vaak een outplacementbudget aangeboden. Met dit geld kan een een outplacementbureau inschakeld worden. 

Slapend dienstverband
Een dienstverband dat na 104 weken arbeidsongeschiktheid niet beëindigd wordt, terwijl werknemer geen werkzaamheden verricht en werkgever geen loon meer betaalt. 

Sociaal plan
Bij een sociaal plan worden voorzieningen vastgelegd bij een reorganisatie. Denk dan aan een ontslagvergoeding en outplacementbegeleiding. 

STAP-budget
STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. 

TMA Talentenanalyse

De talentenanalyse inventariseert 22 drijfveren en 44 talenten en maakt helder op welke gebieden een kandidaat excelleert. 

Transitiekosten
Kosten die verband houden met (dreigend) ontslag.

Transitievergoeding
Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding die de werkgever bij ontslag betaalt aan de werknemer. Het doel van de transitievergoeding volgens de WWZ is outplacement of scholing voor het vinden van een nieuwe baan.

Van werk naar werk 
Van werk naar werk houdt in dat werkgevers die een dienstverband willen eindigen, zorg dragen voor begeleiding naar ander werk, wat zowel binnen als buiten de organisatie kan plaatsvinden. 

Vaststellingsovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarmee het dienstverband in onderling overleg wordt beëindigd. Afgesproken wordt onder welke voorwaarden dat gebeurt.

VWNW-traject
Een VWNW-traject staat voor een van werk naar werk traject. 

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Per 1 januari 2020 geldt de WAB. Deze wet wijzigt de transitievergoeding, het ontslagrecht, de ketenbepaling, de regels voor het werken met oproepkrachten en payrollwerknemers en het stelsel van de WW-premie. Het doel is om de kloof tussen flexibele en vaste contracten kleiner te maken.

Wet Melding Collectief Ontslag 
Deze wet krijgt bij een ontslag van 20 of meer werknemers. De werkgever moet het ontslag onderbouwd indienen bij het UWV. 

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
De WWZ werd in 2015 geïntroduceerd. In de WWZ werd vastgelegd dat een werknemer recht kreeg op een transitievergoeding bij ontslag. Inmiddels is de WWZ vervangen door de WAB en is de transitievergoeding uitgebreid. 

De Wet compensatieregeling transitievergoeding (WCT)
De WCT is onderdeel van WAN en bedoeld als tegemoetkoming aan werkgevers die naast loon voor de zieke werknemer ook een transitievergoeding betaalt. 

 

Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact met outplacementbureaus in alle soorten en maten voor outplacementbegeleiding.