Wat is het verschil tussen outplacement en re-integratie?


In de praktijk kunnen de termen outplacement en re-integratie door elkaar worden gehaald. Outplacement en re-integratie 2e spoor hebben met elkaar gemeen dat de arbeidskracht wordt begeleid naar een nieuwe baan of zelfstandig ondernemerschap. De beginsituatie is echter wezenlijk anders.

Outplacement
Outplacement betekent voor de werknemer verplicht afscheid nemen van werk vanwege een reorganisatie of een arbeidsconflict. Een outplacementtraject is doorgaans bedoeld voor een gezonde werknemer die van werk naar werk wordt begeleid. Samen met het outplacementbureau wordt er gezocht naar passend vervangend werk voor de werknemer. 

Re-integratie 
Bij re-integratie kan een werknemer door ziekte het werk niet verrichten. Voorafgaand is er gekeken of er binnen de huidige organisatie passend werk gevonden kan worden (1e spoor). Wanneer dit niet het geval is, wordt er gekeken naar een passende nieuwe baan buiten de organisatie (2e spoor). Voor beide partijen gelden wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Poortwachter. Zo is de werkgever verplicht om re-integratie in te zetten is de werknemer verplicht om passend werk te accepteren.